Home ข้อคิด 9 เคล็ดลับของการคิดบวก ให้ชีวิตมีความสุขกว่าเดิม

9 เคล็ดลับของการคิดบวก ให้ชีวิตมีความสุขกว่าเดิม

ใครๆ ก็บอกให้เรา คิดบวกชีวิ ตเปลี่ยน ได้ แต่ในเชิงปฏิบัติมันอาจไม่ง่ายอย่ างที่คิด

แต่ยังไงซะ การได้ลองเปลี่ ยนความคิดเพียงเล็กน้อยในทางที่ดี

ก็ทำให้เรามีความสุขกับสิ่ งรอบข้างได้ไม่ย าก

1. ยิ้ มง่าย

รอยยิ้มของคนที่ คิด บวก จะถูกส่งให้กับคนรอบข้างเสมอๆ แม้กระทั่ง

ยิ้มผ่านสายตาหรือบุคลิ กท่าทางที่สามารถส่งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

2.มองโลกใน แง่ดี

คนที่มีความสุขจะเป็นค นคิดบวกเสมอ มีความหวังกับอนาคต และเชื่อในสิ่งที่

ลงมือทำซึ่งส่งผลออ กมาดีที่สุดในตอนสุดท้าย ทัศนคติที่ดี

เหล่านี้ส่งผลให้ระ ดับความเครียดลดลงด้วยเช่นกัน

3. มีพลังขับเคลื่อนแ ละกระตือรือล้น

คนที่คิดบวกพร้อมที่จ ะเผชิญความท้าทายกับปัญหาและหาวิธีแก้ไขมันได้อย่ างกระตือรือล้น

4. ยอมรับความไม่แน่ นอนของชีวิต

คนที่คิดบวกพร้อมจะใช้ ชีวิตไปตามความเป็นไปของสังคมผ่านการคิดและตัดสินใจ

บนพื้นฐานของข้อมูลให้ ดีที่สุด และอย่ าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ าให้ละเลย หรือไม่นึกถึงอนาคต แต่ควรใช้ชีวิต

อย่ างมีแบบแผนและร อบคอบอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

5. ซื่อสัตย์กับตัวเอง และคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเส มอว่าเป็นใคร และพร้อมจะแสดงตัวตนอย่ างตรงไปตรงมา

กับคนอื่น รวมถึงจะไม่แสด งอารมณ์ ความเชื่อหรือทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง

6. ใช้ภาษาสื่อสารเชิง บวกมากว่าเชิงลบ

พย าย ามเน้นไปที่สิ่งที่ กำลังมุ่งมั่นและสามารถทำให้

เกิดประโยชน์มากกว่าม องสิ่งที่ดูแล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมา

7. อยู่กับปัจ จุบัน

คนที่คิดบวกจะปล่อยใ ห้อดีตผ่านไปทั้งข้อผิดพลาดและความสำเร็จครั้งก่อน

เพื่อจะมองและสร้างสร รค์ปัจจุบันให้ดีขึ้น หรือพูดง่ายๆ แค่ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” ก็พอแล้ว

8. ไม่ดูถูก ตัวเอง

การดูถูกตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตั วเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำ จะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบ

ทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ไม่เชื่อ มั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้น ลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเอง

เป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเอ ง สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไป

จะดีหรือไม่อย่ างไร ทุ กอย่ างล้วนมีโอกาสพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

9. ปล่อยวาง ให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสาม ารถครอบครองได้ไปตลอด แม้กระทั่งชีวิตเราเอง เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใด

สิ่งหนึ่งมากเกินไป โ ดยเฉพาะความทุกข์หรือปัญหา จะทำให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ า ย

ลองเปลี่ยนความคิดและปล่อยวา งกับบางเรื่อง หันมามองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

ขอบคุณ : goodlifeupdate

Load More Related Articles
Load More By weraphosri
Load More In ข้อคิด

Check Also

เลือกดอกกล้วยไม้ที่ชอบที่สุด สามารถบอกได้ถึงที่พึ่ง ในอนาคตของคุณได้

ในชีวิตเราอาจจะต้องพึ่งพาใครสักคน ไม่วันนี้ก็ในอนาคต แล้วใครกันละที่จะเป็นคนที่คุณจะต้องพึ…